निरंतर बैकवाश रेत फ़िल्टर

औद्योगिक पानी फिल्टर, रेत छानने का काम अपशिष्ट जल उपचार, जल उपचार.